កម្ពុជា​នាំចេញអង្ករ​ជាង​ ៥០​ម៉ឺនតោន​ ក្នុងរយៈ​ពេល​ ១០​ខែដើមឆ្នាំ​២០២០

38