អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កណ្ដាល​បាន​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ខ្ពស់​ពីសុវត្ថិភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយជំនន់​ទឹកភ្លៀង​

5