ទេសចរ​សរសើរ​ថា​ តំបន់​អង្គរ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​មាន​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ និង​សោភ័ណភាពជាងមុន​

38