ថ្ងៃឈប់សំរាក​រយៈ​ពេល​ ៤ថ្ងៃ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ក្នុង​ប្រទេស​ចេញ​ដើរកម្សាន្ត​មាន​ប្រមាណជាង​ ៦៤ម៉ឺននាក់​

35