ផ្លូវ​ស្ពាន​ប្រមាណ​ ៦៧០គីឡូម៉ែត្រ​ បាន​ខូច​ខាត​ដោយ​សារ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ និង​កំពុង​រៀបចំ​ស្ដារឡើងវិញ

47