ក្រសួងជំនាញ​ ព្រមាន​បញ្ឈប់​អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​ធុនធ្ងន់​ដែល​នៅ​បន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់

55