បណ្តាវត្តអារ៉ាមមួយចំនួនចាប់ផ្តើមរៀបចំប្រព័ន្ធការពារCOVID-19ត្រៀមទទួលពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

10