តំបន់​អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក​នៅតែ​មាន​ករណី​ឆ្លង​ និង​ស្លាប់​ខ្ពស់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

7