ផ្លូវ​ជនបទ​ ៨​ខ្សែ ដែលខូច​ខាត​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​នៅខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ នឹង​ត្រូវ​ជួស​ជុល​ឡើងវិញ

53