អាជ្ញាធរ​រាជធានី​សម្រេច​កាយ​ផ្ដាច់​ផ្លូវ​ខ្លះ និ​ង​ប្រឡាយ​អប​ផ្លូវ ៣៧​កន្លែង​ ដើម្បី​រំដោះ​ទឹកលិច​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤

28