សុខទុក្ខ​ និង​សុខុមាលភាព​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយទឹកជំនន់​នៅពោធិ៍សាត់​ ទទួល​បាន​ការ​យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់​

4