ទឹកជំនន់​ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​បាន​លិច​ផ្លូវ ៣៨៦កន្លែង​សរុប​ប្រវែង​​ប្រមាណ ២១២គីឡូម៉ែត្

4