លោក​ Trump ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​អ្នក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​សំណួរ-ចម្លើយ​ជុំវិញ​វិបត្តិ​COVID-19

7