លោក​Trump និង​លោក​Biden បង្ក​ឲ្យ​មាន​វិបត្តិ​នៅទូទាំង​អាមេរិក​ ខណៈ​​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ជិត​មក​ដល់

44