ទឹកជំនន់​នៅតែ​មិនទាន់​ធូរស្រាល​នៅតំបន់​គួរស្រូវ​ខណ្ឌដង្កោ​រាជធានីភ្នំពេញ

3